Opći uvjeti obavljanja kolodvorske djelatnosti

Na temelju članka 295. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11) i članka 105. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13), Panturist d.d., Osijek, Sv. L. B. Mandića 33, (u daljnjem tekstu: Panturist), dana 01.06.2015. godine, donosi slijedeće

 

OPĆE UVJETE OBAVLJANJA KOLODVORSKE DJELATNOSTI 

 

OPĆE ODRDBE

Članka 1. 

Ovim općim uvjetima regulira se obavljanje kolodvorske djelatnosti na svim autobusnim kolodvorima na kojima Panturist pruža kolodvorske usluge te se definiraju prava i obveze Panturista i korisnika usluga autobusnog kolodvora.

Članak 2.

Korisnici usluga u smislu ovih općih uvjeta su:

 1. Prijevoznici pravne i fizičke osobe koje obavljanju djelatnost prijevoza putnika u cestovnom prometu
 2. Putnici, fizičke osobe koje koriste usluge prijevoza u cestovnom prometu
 3. Treće osobe koje se po bilo kojoj osnovi zateknu na prostoru autobusnog kolodvora ili zatraže neku od kolodvorskih usluga

Usluge autobusnog kolodvora dostupne su svim korisnicima, pod jednakim uvjetima bez diskriminacije u skladu s utvrđenom kategorijom pojedinog autobusnog kolodvora.

USLUGE AUTOBUSNIH KOLODVORA

Članak 3. 

Usluge koje pružaju autobusni kolodvori iz članka 1., ovisno o kategoriji pojedinog kolodvora su:

 1. USLUGE PRIJEVOZNICIMA
 1. Prihvat i otpremanje autobusa
 2. Korištenje parkirališta za parkiranje autobusa
 3. Prodaja voznih karata
 4. Organizacija rasporeda prodaje voznih karata
 5. Pružanje informacija prijevoznicima i druge usluge povezane s prijevozom putnika
 1. KOLODVORSKE USLUGE PUTNICIMA I TREĆIM OSOBAMA
 1. Prihvat i otpremanje putnika
 2. Korištenje čekaonice i perona
 3. Prodaja voznih karata, rezervacija i čuvanje mjesta u autobusu
 4. Izdavanje potvrde o cijeni vozne karte
 5. Pohrana prtljage
 6. Upotreba sanitarnog čvora
 7. Upotreba razglasnih uređeja
 8. Korištenje parkirališta za osobna vozila
 9. Pružanje informacija o prijevoznicima i druge usluge povezane s prijevozom putnika

Članak 4.

Prihvat i otpremanje autobusa podrazumjeva rezervaciju dolaznog i/ili odlaznog perona i omogućavanje nesmetanog korištenja dolaznog i/ili odlaznog perona za polaske i/ili dolaske pojedinog prijevoznika prema dostavljenim dozvolama i organizaciju prometovanja na površini autobusnog kolodvora na siguran način.

Korištenje parkirališta za autobuse podrazumjeva parkiranje autobusa pojedinog prijevoznika na za to predviđenim mjestima na autobusnom kolodvoru, u skladu s prostornim mogućnostima pojedinog kolodvora. Korištenje parkirališta ne podrazumjeva čuvanje autobusa.

Prodaja voznih karata u odnosu na prijevoznike podrazumjeva ugovorni odnos temeljem posebnog ugovora u pisanom obliku, u kojem Panturist i prijevoznik reguliraju međusobne odnose vezane na način i uvjete prodaje voznih karata.

Organizacija rasporeda prodaje voznih karata podrazumijeva prodaju voznih karata u skladu sa prijevoznim kapacitetima koje pojedini prijevoznik omogući za prodaju mjesta u autobusu na pojedinom kolodvoru.

Pružanje informacija o prijevozima i druge usluge povezane s prijevozom putnika podrazumijeva davanje informacija prijevoznicima o broju prodanih voznih karata, o interesu putnika za prijevozom, o eventualnim problemima pri organizaciji prometovanja i slično, a naročito podrazumijeva vođenje očevidnika o dolascima i polascima autobusa sukladno propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti prijevoza putnika u cestovnom prometu i potvrđivanje dolazaka i odlazaka na putnim radnim listovima pojedinog prijevoznika na zahtjev prijevoznika.

Pod pojmom „ polazak „ podrazumijeva se polazak autobusa s perona kao polaznog mjesta po voznom redu javnog linijskog prijevoza ili posebnog linijskog i povremenog prijevoza, a pod pojmom „ dolazak „ podrazumijeva se dolazak autobusa na peron kao posljednjeg mjesta pristajanja odnosno iskrcaja putnika po voznom redu u javnom linijskom prijevozu ili posebnom linijskom i povremenom prijevozu.

Pod pojmom „tranzit“ podrazumijeva se korištenje autobusnog kolodvora odnosno perona kao stajališta po voznom redu koje nije polazno/završno mjesto.

Članak 5.

Prihvat i otpremanje putnika podrazumijeva organizaciju boravka putnika na prostoru autobusnog kolodvora za vrijeme od dolaska putnika na autobusni kolodvor i kupnje vozne karte do ulaska u autobus ili odlaska s prostora autobusnog kolodvora, nakon izlaska iz autobusa.

Korištenje čekaonice podrazumijeva mogućnost upotrebe zatvorenog prostora autobusnog kolodvora namijenjenog za putnike koji je zaštićen od utjecaja atmosferalija, grijan i prozračen i odvojen od prometnih površina autobusnog kolodvora, u kojemu postoje mjesta za sjedenje, stajanje i odlaganje stvari koje putnici i treće osobe imaju kod sebe za vrijeme dok isti borave na prostoru autobusnog kolodvora do ulaska u autobus ili odlaska s prostora autobusnog kolodvora.

Prodaja voznih karata u odnosu na putnike i treće osobe podrazumijeva prodaju voznih karata svim zainteresiranim osobama, bez obzira putovali isti ili ne, koje se na prodajnom mjestu izjasne o relaciji i vremenu putovanja te koje plate cijenu vozne karte.

Rezervacija mjesta u autobusu podrazumijeva odnos autobusnog kolodvora i putnika u kojemu je putniku, u skladu sa ovim općim uvjetima zagarantirano mjesto u autobusu za točno utvrđeni polazak.

Čuvanje mjesta u autobusu podrazumijeva odnos autobusnog kolodvora i putnika u kojemu je putniku, u skladu sa ovim općim uvjetima zagarantirana prodaja vozne karte za točno utvrđeni polazak. Obveza čuvanja mjesta traje najkasnije do 2 sata prije polaska u domaćem te najkasnije do 6 sati prije polaska u međunarodnom prijevozu. U slučajevima vršnog opterećenja koje nastaje u vrijeme turističke sezone (15.06.-30.09.) obveza čuvanja mjesta prestaje najkasnije 48 sati prije polaska autobusa.

Izdavanje potvrde o cijeni vozne karte podrazumijeva pisani dokument kojim kolodvor na zahtjev osobe koja plati naknadu za izdavanje navedene potvrde daje trećim osobama informaciju o cijeni vozne karte.

Pohrana prtljage podrazumijeva odnos treće osobe i kolodvora, na koji se na odgovarajući način primjenjuju ovi opći uvjeti i odredbe koje uređuju ostavu prema Zakonu o obveznim odnosima.

Upotreba sanitarnog čvora podrazumijeva omogućavanje korištenja sanitarnog čvora neodređenom broju fizičkih osoba koje unaprijed plate naknadu za korištenje sanitarnog čvora u skladu sa cjenikom kolodvorskih usluga na pojedinom kolodvoru.

Korištenje parkirališta za osobne automobile podrazumijeva parkiranje osobnog automobila na za to predviđenom mjestu na autobusnom kolodvoru, u skladu sa prostornim mogućnostima pojedinog kolodvora. Korištenje parkirališta ne podrazumijeva čuvanje osobnog automobila.

Pružanje informacija o prijevozima podrazumijeva davanje informacija o polascima i odlascima, cijenama voznih karata i slično putem telefona, oglasne ploče, Internet stranice ili na licu mjesta od strane ovlaštene osobe na autobusnom kolodvoru.

Članak 6.

Kolodvorske usluge prijevoznicima pružaju se u javnom linijskom prijevozu svim prijevoznicima prema dostavljenim dozvolama, a kolodvorske usluge prijevoznicima u posebnom linijskom i povremenom prijevozu pružaju se u skladu s raspoloživim kapacitetima autobusnog kolodvora.

Članak 7.

Cijene kolodvorskih usluga određene su cjenikom kolodvorskih usluga po kategorijama koji se nalazi u privitku ovih Općih uvjeta i njihov je sastavni dio.

KOLODVORSKE USLUGE PRIJEVOZNICIMA

Članak 8.

Ovim općim uvjetima daje se opća ponuda na neodređeno vrijeme svim zainteresiranim osobama za sklapanje adhezijskog ugovora o pružanju kolodvorskih usluga. Sve odredbe koje uređuju odnose ugovornih strana utvrđene su ovim Općim uvjetima.

Prihvat opće ponude zainteresirana osoba vrši na konkludentan način, poduzimanjem neke od radnji koje su određene ovim općim uvjetima za neku vrstu korisnika kolodvorskih usluga.

Prihvatom opće ponude u odnosu Panturista i korisnika smatra se da je sklopljen ugovor o pružanju kolodvorskih usluga.

Sadržaj ugovora o pružanju kolodvorskih usluga ovisan je o kategoriji pojedinog autobusnog kolodvora i vrsti korisnika kolodvorskih usluga.

Ugovor o pružanju kolodvorskih usluga smatra se promijenjenim na osmi dan od dana objave izmjena i/ili dopuna ovih općih uvjeta.

Opća ponuda za sklapanja ugovora o pružanju kolodvorskih usluga ne obvezuje Panturist u slučaju ako korisnik ne ispunjava uvjete utvrđene ovim općim uvjetima.

KOLODVORSKE USLUGE PRIJEVOZNICIMA

Članak 9.

Pravo na korištenje kolodvorskih usluga u javnom linijskom prijevozu prijevoznik stječe kad dostavi Panturistu dozvole i cjenik za liniju koja ima registrirano stajalište u mjestu u kojemu postoji autobusni kolodvor na kojemu Panturist pruža kolodvorske usluge te se nakon dostave dozvole od strane prijevoznika Panturistu smatra da su Panturist i prijevoznik sklopili ugovor o pružanju kolodvorskih usluga.

Iznimno od navedenog, za kolodvorsku uslugu prodaje voznih karata Panturist će prijevozniku nakon primitka dozvola iz prethodnog stavka poslati ugovor o prodaji voznih karata, s rokom važenja ponude za sklapanje takvog ugovora od 8 dana od dana primitka ponude.

Pravo na korištenje kolodvorskih usluga u posebnom linijskom i povremenom prijevozu, prijevoznik stječe kad njegov autobus stupi na površinu autobusnog kolodvora te se nakon toga smatra da su Panturist i prijevoznik sklopili ugovor o pružanju kolodvorskih usluga. Iznimno od navedenog, Panturist ima pravo odbiti pružanje kolodvorskih usluga za navedene vrste prijevoza u slučaju nedostatka prostornih kapaciteta.

Pravo na korištenje kolodvorskih usluga iz stavka 1. ovog članka prestaje kad prijevoznik i nakon pisane opomene Panturista, u roku od 8 dana ne plati dospjelu naknadu za kolodvorske usluge i kad prestane važiti dozvola iz stavka 1. ovog članka te se smatra da je istovremeno prestao važiti i ugovor o pružanju kolodvorskih usluga.

Pravo na korištenje kolodvorskih usluga iz stavka 3. ovog članka prestaje kad prijevoznik i nakon pisane opomene Panturista, u roku od 8 dana ne plati dospjelu naknadu za kolodvorske usluge.

U slučaju prestanka ugovora  na način opisan u prethodna dva stavka, Panturist je ovlašten uskratiti pružanje kolodvorskih usluga i fizički zapriječiti ulazak autobusa prijevoznika na prostor autobusnog kolodvora.

Članak 10.

Panturist se obvezuje:
– svim prijevoznicima koji ispunjavaju ove opće uvjete kolodvorske usluge pružati na jednak način,
– za svaki polazak iz voznog reda prema dostavljenoj dozvoli rezervirati prijevozniku dolazni/odlazni peron prema dolaznim/odlaznim vremenima iz voznog reda i to 15 minuta prije polaska u tuzemnom linijskom prijevozu, a 30 minuta u međunarodnom linijskom prijevozu i povremenom prijevozu,
– osigurati i izvršiti prihvat i otpremanje autobusa,
– najaviti dolazak i odlazak autobusa,
– na prometnim površinama autobusnog kolodvora organizirati prometovanje autobusa na siguran način,
– na zahtjev voznog osoblja prijevoznika ovjeriti dolazak/odlazak autobusa na autobusni kolodvor za dolaske/odlaske koji se izvrše,
– omogućiti prijevozniku korištenje parkirališta u skladu sa raspoloživim kapacitetima,
– pružati informacije o dolascima/odlascima autobusa i cijenama voznih karata pojedinih prijevoznika
– u slučaju pisanog ugovora o prodaji voznih karata organizirati prodaju voznih karata u skladu s uputama, kapacitetima i po cijenama koje odredi prijevoznik,
– prodavati vozne karte prijevoznika čiji je polazak registriran kao raniji, osim ako putnik ne traži suprotno. 

Članak 11.

Prijevoznik se obvezuje:
– postaviti autobus na peron do 15 minuta prije polaska u tuzemnom linijskom prijevozu i do 30 minuta u međunarodnom linijskom i povremenom prijevozu,
– po dolasku i iskrcaju putnika odmah ukloniti autobus sa perona ako je vrijeme nastavka linije ili novog polaska veće od vremena koje je rezervirano člankom 10. ovih općih uvjeta,
– kolodvorske usluge koristiti na način koji ne ometa ostale korisnike kolodvorskih usluga, na ekološki prihvatljiv i za ostale korisnike siguran način, a osobito ukloniti autobus sa perona u vremenu koje je ovim općim uvjetima određeno kao vrijeme prihvata i otpreme autobusa,
– pravovremeno na dokaziv način obavještavati Panturist o svim činjenicama relevantnim za pružanje kolodvorskih usluga
– naknadu za kolodvorske usluge plaćati na način i u rokovima utvrđenim ovim općim uvjetima,
– ne primiti na prijevoz putnika koji nema voznu kartu, a u autobus ulazi na autobusnom kolodvoru te takvog putnika uputiti da kupi voznu kartu na autobusnom kolodvoru,
– u javnom linijskom prijevozu, u slučaju kad vozne karte za polaske/tranzite koji koriste autobusni kolodvor prodaje na drugom prodajnom mjestu, svakom putniku naplatiti i kolodvorsku uslugu sukladno cjeniku kolodvorskih usluga autobusnog kolodvora na kojemu putnik ulazi u autobus,
– na zahtjev Panturista dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja naknade za kolodvorske usluge, prema izboru Panturista,
– u slučaju privremenog prekida ili trajne obustave prijevoza, odmah to prijaviti Panturistu na dokaziv način,
– na autobusni kolodvor dovoziti uredne i tehnički ispravne autobuse, koji moraju imati ploče sa nazivima linija ili oznakom vrste prijevoza za posebni linijski i povremeni prijevoz,
– osigurati da u toku pristajanja vozno osoblje bude uz autobus,
– dolaske i odlaske obavljati u skladu sa vremenom iz voznog reda, a u slučaju kašnjenja pravovremeno obavijestiti autobusni kolodvor, a u slučaju da takva obavijest nije uslijedila, a autobus nije na vrijeme došao na autobusni kolodvor, Panturist ima pravo i bez iste obavijesti putnike i slijedeće autobusne kolodvore po voznom redu obavijestiti o kašnjenju,
– osigurati da vozno osoblje pazi na čistoću i urednost autobusnog kolodvora, a u suprotnom slučaju platiti naknadu za onečišćenje,
– osigurati da vozno osoblje ne nagovara putnike na korištenje pojedinih linija niti da čini radnje koje za uzrok ili posljedicu mogu stvarati nelojalnu tržišnu utakmicu među prijevoznicima.

Članak 12.

Prijevoznik kolodvorske usluge, osim provizije za prodane vozne karte, ima pravo plaćati na licu mjesta odmah prije korištenja kolodvorske usluge, nakon čega će mu Panturist izdati račun ili kolodvorske usluge plaćati na mjesečnoj bazi nakon primitka obračuna i računa za kolodvorske usluge.

U slučaju da prijevoznik ne plati kolodvorske usluge na licu mjesta smatra se da prihvaća plaćanje na mjesečnoj bazi.

Panturist će do 10. u mjesecu za prethodni mjesec izvršiti obračun korištenja kolodvorskih usluga za pojedinog prijevoznika, a isti će dostaviti prijevozniku zajedno sa računom za kolodvorske usluge, koji račun se prijevoznik obvezuje platiti:
– u slučaju kada kolodvorske usluge uključuju i prodaju voznih karata, u roku koji je kao rok za plaćanje određen ugovorom o prodaji voznih karata,
– u slučaju kada kolodvorske usluge ne uključuju prodaju voznih karata, do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

U slučaju kad postoji ugovor o prodaji voznih karata, prijevoznik će ispostaviti Panturistu račun za prodane vozne karte. Prilikom plaćanja računa za prodane vozne karte Panturist ima pravo iznos koji treba po obračunu platiti prijevozniku umanjiti za iznos obračunatih kolodvorskih usluga.

Članak 13.

Obračun kolodvorskih usluga obavlja se prema cjeniku kolodvorskih usluga, i to:
– pristajanje u javnom linijskom prijevozu, na način da se broj polazaka, dolazaka ili tranzita koje prijevoznik ima registrirane prema voznom redu na autobusnom kolodvoru pomnoži sa cijenom prihvata i otpreme autobusa,
– pristajanje u povremenom prijevozu na način da se svako stupanje na površinu autobusnog kolodvora smatra jednim polaskom,
– pristajanje ne može trajati duže od vremena određenog u članku 10. ovih općih uvjeta, a u slučaju da autobus duže od toga vremena ostaje na površini autobusnog kolodvora to se smatra parkiranjem,
– naknadu za prodaju voznih karata prijevoznik plaća prema cjeniku kolodvorskih usluga,
– u slučaju kad prijevoznik vozne karte za linije iz članka 11., točke 7. ovih općih uvjeta prodaje na drugom prodajnom mjestu, na način da do 5. u mjesecu za prethodni mjesec obavijesti Panturist o broju voznih karata prodanih na drugom prodajnom mjestu tako da sačini obračun prema članku 11., alineja 7. ovih Općih uvjeta, isti obračun dostavi Panturistu te plati iznos kolodvorskih usluga u roku za plaćanje po ovim Općim uvjetima,
– naknadu za parkiranje prijevoznik plaća prema cjeniku kolodvorskih usluga.

KOLODVORSKE USLUGE PUTNICIMA I TREĆIM OSOBAMA

Članak 14.

Smatra se da su putnici i treće osobe s Panturistom sklopili Ugovor o kolodvorskim uslugama u trenutku kad su zatražili ili koristili neku od kolodvorskih usluga.

Članak 15.

Panturist se obvezuje svim putnicima i trećim osobama koje ispunjavaju ove opće uvjete kolodvorske usluge pružati na jednak način.

Putnici i treće osobe obvezni su u toku boravka na prostoru autobusnog kolodvora voditi računa o svojoj sigurnosti i svojem ponašanju tako da ne ometaju druge putnike i treće osobe.

Panturist ima pravo odbiti pružanje kolodvorske usluge u odnosu na putnike i treće osobe koje:
– remete javni red i mir ili obavljanje djelatnosti autobusnog kolodvora,
– odbiju platiti naknadu za kolodvorske usluge,
– su vidno pod utjecajem alkohola ili se ponašaju suprotno opće prihvaćenim normama,
– onečišćavaju prostor ili okoliš autobusnog kolodvora,
– za koje postoje osnove sumnje da svojim ponašanjem krše pozitivne propise Republike Hrvatske,
– ne ispunjavaju neki od uvjeta određen ovim općim uvjetima.

Članak 16.

Naknadu za kolodvorske usluge putnici i treće osobe plaćaju:
– za kolodvorske usluge iz članka 3., točka II., podtočke 1., 2. i 3. prilikom kupnje vozne karte, a u slučaju da isti ne kupuju vozne karte Panturist ima pravo naplatiti navedene kolodvorske usluge putem peronske karte,
– za kolodvorske usluge iz članka 3., točka II., podtočke 4. i 6. ovih općih uvjeta prije korištenja istih,
– za kolodvorske usluge iz članka 3., točka II., podtočke 5., 7. i 8. ovih općih uvjeta nakon korištenja istih. 

Članak 17.

U odnosu na pojedine kolodvorske usluge:
– izdavanje potvrde o cijeni vozne karte izvršit će se u odnosu na osobu koja istu zatraži te prije izdavanja plati naknadu za istu uslugu,
– u odnosu na upotrebu sanitarnog čvora primjenjuje se prethodna odredba,
– navedeno se primjenjuje i u odnosu na upotrebu razglasa.

POHRANA STVARI

Članak 18.

Pohrana stvari ( prtljage ), na koju se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima koje uređuju ostavu, obavlja se na zahtjev fizičke osobe u slučaju kada prtljaga i fizička osoba udovoljava slijedećim uvjetima:
– ugovor o ostavi smatra se sklopljenim kada Panturist primi prtljagu na pohranu i čuvanje, a smatra se da je prtljaga primljena kada Panturist izda potvrdu o primitku prtljage,
– pod prtljagom podrazumijevaju se torbe, paketi, pisma i slična pakiranja uobičajenih dimenzija,
– prije pohrane ostavodavac mora omogućiti pregled prtljage i dati svoje ime, prezime, adresu i broj telefona,
– prtljaga mora biti uobičajeno zapakirana,
– ostavodavac mora upozoriti na sva posebna svojstva prtljage.

Pohranjena prtljaga mora se preuzeti najkasnije u roku od 15 dana od dana pohrane, a nakon proteka navedenog roka Panturist za istu ne odgovara.

Panturist ne odgovara za štetu koja na prtljagi nastane zbog razloga koji se nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (viša sila), kao niti za štetu koja nastane zbog svojstva na koje ostavitelj nije upozorio, a koja se nisu odmah mogla primjetiti tijekom redovne kontrole prilikom preuzimanja.

Članak 19.

Na pohranu se ne primaju:
– predmeti koji se po svojoj prirodi ne mogu primiti na čuvanje kao prtljaga,
– predmeti koji spadaju u skupinu opasnih stvari ( stvari koje su sposobne predstaviti rizik zdravlju, sigurnosti ili imovini ),
– lako pokvarljiva roba ( roba podložna kvarenju, propadanju ili smanjenju vrijednosti u kratkom vremenskom roku ),
– hrana, žive životinje, novac, nakit, vrijednosnice i druge dragocjenosti.

Članak 20.

U slučaju primanja stvari na čuvanje Panturist će ostavodavcu izdati potvrdu o primitku stvari kojom je ostavodavac obvezan legitimirati se prilikom preuzimanja stvari.

OSTALI ODNOSI S PUTNICIMA I TREĆIM OSOBAMA

Članak 21.

U slučaju kad ne posjeduje voznu kartu putnik je istu obvezan kupiti na prodajnom mjestu kolodvora.

Članak 22.

Panturist se obvezuje na zahtjev putnika koji odustane od putovanja izvršiti povrat novca plaćenog za voznu kartu, umanjen za 10% cijene vozne karte na ime manipulativnih troškova:
– ako se putnik obrati prometnom uredu na autobusnom kolodvoru najkasnije 2 sata prije polaska autobusa za liniju u unutarnjem javnom linijskom prijevozu,
– ako se putnik obrati prometnom uredu na autobusnom kolodvoru najkasnije 6 sati prije polaska autobusa u međunarodnom linijskom prijevozu.

Poslije isteka rokova iz prethodnog stavka, prometni ured uputiti će putnika da svoj zahtjev realizira direktno od prijevoznika.

Odredba stavka 1. ovog članka primjenjuje se i u slučaju:
– ako prijevoznik otkaže polazak za određenu liniju, u kojem slučaju se iznos koji se vraća putniku ne umanjuje za 10%,
– ako je prijevoznik za određenu liniju prijavio kašnjenje 30 ili više minuta od redovnog polaska.

Odredba ovog članka odnosi se isključivo na vozne karte prodane na autobusnom kolodvoru Panturista.

Panturista ne vrši povrat novca za neiskorišteno povratno putovanje po povratnim voznim kartama te takve zahtjeve putnici mogu ostvarivati isključivo od prijevoznika.

U slučajevima iz stavak 1. Ovog članka putnik nema pravo na povrat iznosa plaćenog za kolodvorske usluge i rezervaciju.
U slučajevima iz stavak 3. Ovog članka putnik ima pravo na povrat iznosa plaćenog za kolodvorske usluge i rezervaciju.

Panturist ne vrši povrat novca za neiskorišteno putovanje po pretplatnim voznim kartama drugih prijevoznika te takve zahtjeve putnici mogu ostvarivati isključivo od prijevoznika.

Članak 23.

Putnik nema pravo na povrat novca plaćenog za voznu kartu ako:
– izgubi voznu kartu,
– voznu kartu vraća u roku kraćem od roka iz članka 22. ovih općih uvjeta,
– voznu kartu vraća nakon što je putovanje već započeo,
– je svojom nepažnjom otputovao autobusom drugog prijevoznika od onoga koji je naveden u voznoj karti.
– je svojom nepažnjom otputovao autobusom za koji vozna karta vremenom polaska i/ili relacijom ne odgovara.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Početkom primjene ovih općih uvjeta prestaju važiti opći uvjeti obavljanja kolodvorske djelatnosti doneseni u ranijem periodu.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Osijeku.

Članak 25.

Iznimno od članka 9. ovih Općih uvjeta, u odnosu na prijevoznike koji do dana početka primjene ovih Općih uvjeta koriste kolodvorske usluge na autobusnim kolodvorima na kojima Panturist obavlja kolodvorsku djelatnost, smatra se da su navedeni prijevoznici poduzeli konkludentu radnju iz članka 8. ovih Općih uvjeta ako na dan početka ili nakon toga dana nastave sa korištenjem kolodvorskih usluga na predmetnim kolodvorima.

Članak 26.

Ovi opći uvjeti objavljuju se na oglasnim pločama autobusnih kolodvora na kojima Panturist pruža kolodvorske usluge i na Internet stranici www.panturist.hr

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja i primjenjuju se od 01. lipnja 2015. godine.

Newsletter